dotknú» sa, pohladi», stlači»


Pohµad spredu

Pohµad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[M]
Oblas» pouľitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Klasifikátor dotyku - činnos» celej dlane (napríklad dotknú» sa, pohladka», pohladi», poklepa», poklopa», pritlači», pritisnú», stisnú», stíska», stlači», tlieska»): pohladka» psa, dotknú» sa pleca, dôverne poklepa» známeho po pleci, stlači» gombík vo vý»ahu, stisnú» tlačidlo, pritlači» tlačidlo zvončeka.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
ľiadny pohyb
Kontakt
ľiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok