O slovníku


Elektronický slovník, ktorý sa Vám zobrazuje na webovej stránke, je dvojjazyčným prekladovým slovníkom slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka. Tento slovník je v počiatočnej fáze a tím sa bude snažiť, aby sa posunková zásoba neustále rozširovala.

Zameranie slovníka

Slovník je určený pre všetky osoby, ktoré sa zaujímajú o posunkovú zásobu slovenského posunkového jazyka, prípadne aj o prevzaté posunky z národných posunkových jazykov, potrebujú si rozšíriť svoju aktívnu posunkovú zásobu a overovať významy posunkov.

Naša práca na slovníku bola pôvodne zameraná na zemepisné termíny všetkých miest Slovenska, hlavných miest štátov sveta, niektorých známych miest Európy i ostatných štátov sveta, zemepisné termíny všetkých krajín sveta, všetkých miest, prípadne aj štátov hokejových klubov súťaží Národnej hokejovej ligy (NHL) a Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). Pôvodný heslár týchto zemepisných názvov bol určený hlavne pre nepočujúcich moderátorov Správ RTVS v slovenskom posunkovom jazyku, ktoré sa vysielajú každý večer na Dvojke už od 1. októbra 2013, ďalej pre tlmočníkov a divákov Správ RTVS.

Začiatky

Práca na slovníku začala v decembri 2013. Zameriavala sa na elicitáciu (vyhľadávanie a zhromažďovanie) príslušných posunkov zemepisných názvov miest a krajín. Potom, dňa 24. júna 2014, bol zverejnený elektronický slovník, ktorý sa nachádzal na www.spravyvspj.wbl.sk. V neskorších mesiacoch sa však ukázalo, že daná webová stránka bola viac-menej z technických dôvodov nepraktická, slovník nebol reprezentatívny a jeho možnosti na vyhľadávanie posunkov mali isté obmedzenia. Traja moderátori Správ RTVS v slovenskom posunkovom jazyku, ktorí sú zároveň členmi pôvodného Spolku nepočujúcich pedagógov a súčasnej Snepedy, sa preto rozhodli tento slovník štruktúrne zmeniť a vytvoriť jeho dostupnejšiu verziu, ktorá by vyhovovala každému.

Elektronická verzia

V októbri 2015 predchádzajúci Spolok nepočujúcich pedagógov oslovil niekoľkých programátorov o spoluprácu formou sponzoringu na tvorbe elektronického prekladového slovníka. K tvorbe slovníka bolo potrebné zabezpečiť finančné prostriedky. Na verejné výzvy dotácií z ministerstiev a grantov z nadácií spolok podával žiadosti o projekty, ale skončili neúspešne. Po trištvrte roku v júli 2016 prišla prvá lastovička s dobrou správou od Nadácie Eset, ktorej sa zapáčil náš projekt a podporila ho. Po dlhej a namáhavej práci bol dňa 6. januára 2018 spustený príslušný elektronický slovník Posunky.sk: Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka, ktorý vidíte pred sebou. A keďže na heslári jednotlivých posunkov naozaj pracujeme, náš slovník je preto v súčasnosti v pracovnej verzii.

Ako citovať náš slovník

VOJTECHOVSKÝ, Roman, ed. Posunky.sk: Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka [online]. Bratislava: Snepeda, 2018-2024. Dostupné na: <www.posunky.sk>.Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok