Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt

Vysvetlivky

Na úvodnej stránke slovníka máte možnosť si vybrať jeden z dvoch druhov prekladového slovníka:
 • slovenský jazyk - slovenský posunkový jazyk (okienko nachádzajúce sa v pravom stĺpci)
 • slovenský posunkový jazyk - slovenský jazyk (okienko nachádzajúce sa v pravom stĺpci)

Slovenský jazyk - slovenský posunkový jazyk

V pravom stĺpci sa nachádza okienko „Vyhľadávanie”. Zadajte hľadané slovo, na ktoré by ste potrebovali nájsť posunkový ekvivalent. Môžete zadať celé hľadané slovo alebo jeho prvé časti, prípadne výraz bez diakritických znamienok.

Slovenský posunkový jazyk - slovenský jazyk

Kliknutím na okienko „slovenský posunkový jazyk - slovenský jazyk” sa v pravom stĺpci objaví stránka s typmi posunkov. Zadajte, o ktorý typ posunku ide. Sú tri typy:
 • jednoručný posunok - ide o posunky, ktoré sa vytvárajú len jednou rukou,
 • dvojručný symetrický posunok - ide o posunky, ktoré sa vytvárajú dvomi rukami a majú zhodný tvar,
 • dvojručný asymetrický posunok - ide o posunky, ktoré sa vytvárajú dvomi rukami, pričom každá ruka má svoj odlišný tvar.
Kliknutím na zadaný typ posunku sa objavia tvary ruky - ako vyzerajú ruky, ktoré vytvárajú daný posunok, a pozície - kde sú ruky umiestnené v posunkovom priestore. Vyberte si zadaný tvar ruky a zadanú pozíciu. Potom si vyhľadajte Vami vybraný posunok.

Štruktúra slovníkového hesla

Pod slovníkovým heslom (pod videozáznamom) sa nachádzajú tieto údaje:
 • typ hesla
 • typ posunku
 • počet aktívnych rúk
 • hovorený komponent
 • orálny komponent
 • oblasť použitia
 • kategória
 • zdroj
 • fonetický variant
 • synonymum
 • antonymum
 • gramatický popis/sémantická definícia

Typ hesla

Medzi typy slovníkových hesiel (slovníkových tvarov) posunkov sa zahrňujú:
 • jednoduché - ide o slovníkový tvar posunku, ktorý sa nečlení na ďalšie samostatné jednotky,
 • odvodené - ide o slovníkový tvar posunku, kde sa daná sekvencia posunkov skladá z dvoch posunkov, pričom druhý posunok je tvorený klasifikátorom alebo špecifikátorom tvaru a veľkosti,
 • zložené - ide o slovníkový tvar posunku, kde je daná sekvencia posunkov vyjadrená jednou významovou jednotkou, ale mierne sa líšia svojou formou od jednotlivých posunkov (zmenou komponentu manuálnej zložky posunku, najčastejšie redukovaným pohybom ruky/rúk, a zmenou hovoreného komponentu),
 • slovné spojenia - ide o slovníkový tvar posunku, kde je daná sekvencia posunkov vyjadrená jednou významovou jednotkou bez zmeny formy posunkov,
 • daktylné - ide o slovníkový tvar posunku, v ktorej dve, prípadne tri, existujúce písmená slova väčšinového jazyka sú daktylné, vyjadrené prstovou abecedou.

Typ posunku

Podrobnejšie informácie o typoch posunkov sú uvedené vyššie.

Počet aktívnych rúk

Ide o počet aktívnych rúk, ktoré sú v danom posunku v pohybe realizujúcom sa v posunkovom priestore. Pri jednoručných posunkoch je vždy jedna aktívna ruka. U praváka je aktívna pravá ruka, u ľaváka ľavá ruka. Pri dvojručných posunkoch môžu byť dve ruky aktívne alebo jedna ruka aktívna a druhá pasívna. Pasívnu ruku môžeme chápať dvomi spôsobmi: a) ruka, ktorá sa nepohybuje a nie je súčasťou posunku, b) ruka, ktorá sa nepohybuje a je súčasťou posunku; pasívna ruka vytvára pozíciu pre aktívnu ruku.

Pasívna ruka sa považuje za tú najspodnejšiu časť hornej končatiny od zápästia až po končeky prstov. Aktívna ruka, ktorá sa dotýka na tej pozícii (tzn. na mieste realizácie posunku) od predlaktia až po rameno hornej končatiny, sa považuje za jednoručný posunok. Pozícia od predlaktia až po rameno je súčasťou hornej časti tela.

Obrázky figurantiek, ktoré používajú aktívnu ruku v tomto slovníku:

Pravá aktívna ruka

Ľavá aktívna ruka

Pravá aktívna ruka

Pravá aktívna ruka

Hovorený komponent

Určujú sa tie slová, ktoré ústne a bezhlasne artikuluje väčšina nepočujúcich používateľov slovenského posunkového jazyka. Je potrebné poznamenať, že niektoré nie sú potvrdené, resp. je ich ťažké potvrdiť.

Hovorené komponenty sú slová, ktoré sa v slovenskom jazyku bežne skloňujú (ide o podstatné mená, prídavné mená, zámená a číslovky), ale v slovenskom posunkovom jazyku sa vyslovujú len v 1. páde jednotného čísla. Vo výnimočných prípadoch tvoria slová v 1. páde množného čísla.

Pri slovesách v minulom, prítomnom a budúcom čase sa môžu ústne vyslovovať slová, ktoré sa časujú vo všetkých osobách (1., 2. a 3. osoba) jednotného i množného čísla. Zároveň pri slovesách v minulom a budúcom čase, eventuálne v prítomnom čase, sa môžu ústne vyslovovať slová aj iným spôsobom, a to v neurčitku s koncovkou -ť.

Niektoré slová, ktoré používa väčšina nepočujúcich používateľov slovenského posunkového jazyka, patria v slovenskom jazyku do kategórií prísloviek, predložiek (napr. o, s/so, pod, oproti), spojok (napr. alebo, ale, keby, aj tak), častíc (napr. aspoň, asi, ešte, len) a citosloviec (aha, fuj, pst, au), a tie sa ústne vyslovujú spravidla rovnako ako slová v slovenskom jazyku.

Niekedy viac-menej závisí aj od špecifickej formy komunikácie používateľa slovenského posunkového jazyka, konkrétne od diglosie, čiže od striedavého používania dvoch odlišných jazykov na jednom území (slovenský jazyk ako väčšinový jazyk a slovenský posunkový jazyk ako menšinový jazyk); pričom jeden z nich používatelia pociťujú ako spoločensky vyššie postavený a hodnotnejší (vyššia varieta), oproti tomu druhému (nižšia varieta). Vyššia varieta sa používa napríklad v školách, na konferenciách a pod., a nižšia varieta napríklad v nepočujúcej rodine, medzi priateľmi v klube nepočujúcich, na športových aktivitách nepočujúcich a pod.

Orálny komponent

Určujú sa pohyby pier a/alebo úst, ktoré používajú používatelia slovenského posunkového jazyka pri svojej komunikácii. Používanie orálnych komponentov nie je náhodné, je súčasťou vyjadrovania príslušných posunkov. Je dôležité vedieť ich správne používať. Orálny komponent nie je vhodné zamieňať za hovorený komponent, pretože ide o neprirodzený spôsob vyjadrovania v slovenskom posunkovom jazyku a na posunkujúceho to môže pôsobiť až veľmi rušivo. Výnimku tvorí hláska M, ktorú je možné zamieňať za hovorený komponent. Neplatí to však pre klasifikátory a špecifikátory tvaru a veľkosti.

Oblasť použitia

Ide o zaznamenávanie danej oblasti na území Slovenska, kde sa tieto posunky spravidla vyskytujú.

Z geografického hľadiska sa na území Slovenska vyskytuje variantnosť, rozrôznenosť posunkov aj podľa miest, v ktorých vznikali školy pre žiakov so sluchovým postihnutím, a to v Bratislave, Kremnici, Lučenci, Levoči a Prešove (v minulosti nebol posunkový jazyk uznaný ako základné ľudské právo nepočujúcich ho používať; kvôli zákazu posunkovej komunikácie v školách vznikali tzv. nárečia), prípadne aj podľa klubov nepočujúcich.

Kategória posunkov

Medzi špeciálne kategórie jednotlivých posunkov pre potreby slovníka sa zaraďujú:
 • archaický posunok - jazykový prostriedok, ktorý sa v bežnej posunkovej komunikácii už nepoužíva,
 • detský posunok - jazykový prostriedok, ktorý sa vyskytuje len u menších nepočujúcich detí,
 • inkorporovaný posunok - jazykový prostriedok, ktorý je vytvorený z dvoch pôvodných posunkov, keď sa do jedného pôvodného slovníkového tvaru posunku včlení komponent manuálnej zložky, a to iný tvar ruky posunku obsahujúceho číslo (od 1 do 10, prípadne do 5, ba i menej), napríklad: vo výraze TRI-TÝŽDNE sa do jedného posunku TÝŽDEŇ inkorporuje komponent tvaru ruky TRI,
 • neologický posunok - novoutvorený jazykový prostriedok,
 • obscénny posunok - jazykový prostriedok, ktorý má obscénnu povahu,
 • posunok nepriameho pomenovania - jazykový prostriedok, ktorý vo svojom základnom význame na prvý pohľad nezapadá do kontextu, ale až v ňom dostáva iný, prenesený význam; medzi nepriame pomenovania zaraďujeme metaforu, metonymiu, synekdochu a prirovnanie,
 • posunok staršej generácie - jazykový prostriedok, ktorý spravidla používa staršia generácia používateľov slovenského posunkového jazyka,
 • posunok strednej generácie - jazykový prostriedok, ktorý spravidla používa stredná generácia používateľov slovenského posunkového jazyka,
 • posunok tzv. menšej veľkosti - jazykový prostriedok, ktorý zobrazuje situáciu nezodpovedajúcej skutočnej veľkosti, napr. výraz LYŽOVAŤ-SLALOM vychádza zo zmenšenej postavy osoby znázorňujúcej na jednej ruke a vyjadruje daný posunok pre činnosť slalomu,
 • posunok tzv. životnej veľkosti - jazykový prostriedok, ktorý zobrazuje reálnu situáciu v životnej veľkosti, napr. výraz LYŽOVAŤ-SLALOM vychádza z popisu predmetu v skutočnej veľkosti, čiže chytiť lyžiarske palice a s nimi narábať pre činnosť slalomu,
 • posunok zo školského prostredia - jazykový prostriedok, ktorý je ovplyvnený prostredím škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím a nie je viac-menej bežný pre posunkovú komunikáciu komunity nepočujúcich,
 • prevzatý posunok - jazykový prostriedok, ktorý je do posunkovej zásoby slovenského posunkového jazyka preberaný z iných národných posunkových jazykov,
 • špecifický posunok - špecifické posunky sú jazykové prostriedky, ktoré sú charakteristické tým, že často nesú nejakú pozitívnu alebo negatívnu emóciu, vyjadrujú rôzne stavy ľudskej psychiky alebo osobný postoj posunkujúceho k niekomu alebo niečomu a ich hodnotenie. Preklad špecifických posunkov zo zdrojového (slovenského posunkového) jazyka do cieľového (slovenského) jazyka môže obsahovať niekoľko slovných ekvivalentov.

Zdroj

Uvádzajú sa tie zdroje a materiály, v ktorých boli uvedené slovníkové tvary posunkov.

Fonetické varianty

Rozumieme nimi také jazykové prostriedky v slovenskom posunkovom jazyku, ktoré sa navzájom líšia: a) jedným komponentom manuálnej zložky posunku (tvar ruky/rúk alebo pozícia ruky/rúk, či pohyb ruky/rúk, prípadne orientácia ruky/rúk) a b) pripojeným špecifikátorom tvaru a veľkosti (napr. k posunku TELOCVIČŇA môžeme pridať špecifikátor tvaru miestnosti; o tomto špecifikátorovi je ale zmienené nižšie).

Synonymum

Jazykový prostriedok s rovnakým alebo blízkym významom. Jazykové prostriedky - posunky - sa odlišujú minimálne dvomi komponentmi manuálnej zložky posunku (tvar ruky/rúk, pozícia ruky/rúk, pohyb ruky/rúk, prípadne orientácia ruky/rúk).

Antonymum

Jazykový prostriedok opačného významu.

Gramatický popis/sémantická definícia

Pri gramatickom popise sa nachádza krátka informácia, ktorá je potrebná pre lepšiu orientáciu čitateľa v slovníkových heslách.

Pri sémantickej definícii sa zobrazuje výklad významov slovníkových hesiel vtedy, ak význam slov slovenského jazyka nekorešponduje s významom posunkov slovenského posunkového jazyka. Ak majú slovníkové heslá viac významov ako jeden význam, vyznačujú sa arabskými číslicami (1., 2. a pod.).

Tematické oblasti a klasifikácia lexikálnych jednotiek slovenského posunkového jazyka

Zverejníme ich neskôr; pracujeme na tom.

Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok