buchnú», dotknú» sa, stlači»


Pohµad spredu

Pohµad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[M]
Oblas» pouľitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Klasifikátor dotyku - činnos» roztiahnutej ruky (napríklad buchnú», dotknú» sa, stlači», udrie»): búcha» na spodnú čas» kečupovej fµaąe, dotknú» sa zvončeka na recepcii, úder dlaňou, číta» Braillovým písmom, hra» na piano, písa» na klávesnici, stlači» zoąívačkou.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
ľiadny pohyb
Kontakt
ľiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok