stúpnuť, stúpať


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[PRR]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: názorne, graficky zväčšovať množstvo, intenzitu, vzrastať, zvyšovať sa: ceny, mzdy stúpajú, produktivita práce stúpa.
Pozícia ruky/rúk
dlaň plochej pasívnej ruky so vztýčeným palcom
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok