dotýka» sa, prepína», zapnú»


Pohµad spredu

Pohµad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[M]
Oblas» pouľitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Klasifikátor dotyku - činnos» s ohnutým palcom (napríklad dotýka» sa, prepína», »uknú», zapnú»): »uka» do mobilu, dotýka» sa mobilu, zapnú» zapaµovač, prepína» televízne stanice diaµkovým ovládačom.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so zakriveným palcom
Pohyb ruky/rúk
ľiadny pohyb
Kontakt
ľiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok