dotknú» sa, stlači», stisnú»


Pohµad spredu

Pohµad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[M]
Oblas» pouľitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Klasifikátor dotyku - činnos» s prostredníkom (napríklad dotknú» sa, stlači», stisnú»): dotknú» sa, stlači», stisnú» tlačidlo na mobile, tablete.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka s ohnutým prostredníkom
Pohyb ruky/rúk
ľiadny pohyb
Kontakt
ľiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok