argumentovať


Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[P]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Gramatický jav: vzťahuje sa na subjekt 2. osoby a objekt 1. osoby (ty mne).
Pozícia ruky/rúk
zovretá pasívna ruka (päsť)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so zakriveným ukazovákom a voľným palcom
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou
Fonetický variant


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok