pamä»


Pohµad spredu

Pohµad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[pamä»]
Oblas» pouľitia
Tematická oblas»
Pozícia ruky/rúk
horná čas» hlavy (temeno, čelo)
Tvar ruky/rúk
otvorená päs» ruky s ohnutými prstami a palcom s dotykom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s čas»ou tela


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok