artikulovať


Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[artikulovať]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: vyslovovať, vysloviť hlásky článkovane, pomocou rečových orgánov: artikulovať pomaly, pozorne, zreteľne, vedieť správne artikulovať.
Pozícia ruky/rúk
dolná časť tváre (ústa, brada, pod bradou)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s ohnutým ukazovákom a palcom s dotykom
Pohyb ruky/rúk
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok